Tải giao diện Admin LTE

2023-07-20 17:17:45

Tải giao diện Admin LTE  2 bản rút gọn nhẹ làm trang quản trị cho ứng dụng web:

Theme được sử dụng theo ADMIN LTE 2:

Link dowload file gọn  Tải ngay

Link  LTE:https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html 

Form Tham khảo: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/pages/forms/general.html 

Table tham khảo: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/pages/tables/data.html 

Các mẫu biểu đồ thống kê: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/pages/charts/chartjs.html 

Mẫu hóa đơn: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/pages/examples/invoice.html 

Bài viết liên quan

Ngày đăng : 2023-08-31 08:48:49
Spring MVC Custom Validation(Hướng dẫn validate file)

Spring MVC Custom Validation- Hướng dẫn validate file multipart file, custome anotation validate, validate file không rỗng , validate định dạng file.....

Read More
Ngày đăng : 2023-07-26 17:12:59
Hướng dẫn sử dụng i18n Internationalization(Quốc tế hóa) làm đa ngôn ngữ trong Spring MVC

Sử dụng i18n Internationalization(Quốc tế hóa) làm đa ngôn ngữ trong ứng dụng web với Spring MVC

Read More
Ngày đăng : 2023-06-22 11:15:11
Hướng dẫn CRUD Spring WebMVC vs Hibernate phần 2 (Quản lý sản phẩm)

Hướng dẫn CRUD Spring WebMVC vs Hibernate phần 2 (Quản lý sản phẩm), CRUD có upload image và có quan hệ khóa ngoại

Read More
Ngày đăng : 2023-06-20 10:30:47
Hướng dẫn CRUD (Thêm sửa xóa) Spring WebMVC vs Hibernate

Hướng dẫn Thêm sửa xóa dữ liệu với spring webmvc sử dụng hibernate , trong bài viết này mình sử dụng database oracle

Read More
Ngày đăng : 2023-06-13 18:25:02
Hướng dẫn upload file trong spring webmvc

Hướng dẫn upload file trong spring webmvc sử dụng common-io, common-fileupload ...

Read More
Ngày đăng : 2023-06-13 18:15:39
Hướng dẫn validate form trong Spring WebMVC

Hướng dẫn validate form trong springMVC sử dụng javax-validate

Read More
Ngày đăng : 2023-06-08 14:57:17
Tổng quan về Spring Framework và Spring MVC

Là một framework phát triển ứng dụng phổ biến nhất cho ứng dụng doanh nghiệp trong Java Là một nền tảng Java mã nguồn mở. Được viết đầu tiên bởi Rod Johnson và được phát hành lần đầu dưới phiên bản Apache 2.0 vào tháng 6 năm 2003

Read More