Bài 1 : Giới thiệu và cài đặt angular 16

2023-06-05 21:08:34

Giới thiệu Angular​

Nó là một framework cho frontend được Google phát triển là phiên bản tiếp theo của angularjs

Angular là mã nguồn mở giúp chúng ta xây dựng một Single Page Applications (SPAs)

Angular có rất nhiều phiên bản từ angular 2 ra mắt vào năm 2016 cho đến nay đã ra mắt angular 16.

Các đặc trung của angular :

  • Cơ chế Two-Way data binding: Bất cứ thay đổi nào trên view đều được tự động cập nhật vào component class và ngược lại.​

  • Hỗ trợ cơ chế Routing mạnh mẽ: Tải trang một cách bất đồng bộ trên cùng một trang cho phép chúng ta tạo SPA​

  • Mở rộng HTML: Angular cho phép chúng ta sử dụng cấu trúc lập trình giống như điều kiện if, vòng lặp for...để render các control​

  • Thiết kế module hóa: Angular tiếp cận theo hướng thiết kế module hoá. Bạn phải tạo các Angular Module để tổ chức tốt hơn và quản lý source code​

Cài đặt angular :

Bước 1: Cài đặt Nodejs

Phải chắc chắn máy của bạn có nodejs nhé chưa có thì mình cài thôi;

Hướng dẫn cài nodejs

Bước 2: Cài đặt AngularCLI

Mở command line:

npm install -g @angular/cli

Bước 2: Tạo dự án Angular:

Tạo 1 thư mục chứa các dự án ;

CMD tại thư mục dự án :

ng new ten_project

Bước tiếp theo :

cd ten_project
ng serve

Bước cuối truy cập : http://localhost:4200/