Bài 2 Cấu trúc file và thư mục

2023-06-05 21:15:07

Cấu trúc file của và thư mục angular:

Các Thành Phần quan trọng Angular:

  • Module: Ứng dụng angular tổ chức theo cấu trúc module. module chính của dứ án là AppModule, các module con đều được tải thông qua module chính này​

  • Component: là một class(lớp) nó được bổ trợ bởi @Component decorator. Component điều khiển một phần của UI (giao diện).​

  • Service: Cung cấp dịch vụ cho các Components hoặc các service khác. Bản chất là các class(lớp) của TypeScript gồm các thuộc tính phương thức.​

  • Directive: Giúp thao tác với View. Một directive là một class (có thể tạo và sử dụng), nó chứa metadata và logic thao tác trên DOM.​

  • Và nhiều thành phần khác liên quan với nhau sẽ được tìm hiểu trong các bài học