Bài 3 Component trong Angular

2023-06-06 15:23:24

Giới thiệu Component và sử dụng component trong Angular

Trong ứng dụng angular các phần của ứng dụng sẽ được chia nhỏ thành các component, các component lồng nhau

Component trong angular:

Component bao gồm: ​

Một mẫu (template) cái mà sẽ tạo ra giao diện (layout view) cho người dùng, template này được tạo ra từ HTML. Trên trang HTML này, chúng ta sẽ sử dụng Angular Binding và Directives để tăng sức mạnh cho View.​

Component sẽ có một Class để chúng ta liên kết với View. Các Class này được tạo ra bằng TypeScript. Class có chứa các thuộc tính và phương thức, cũng tương tự như định nghĩa Class của lập trình hướng đối tượng.​​

Một phần không thể thiếu khác của Component là Metadata, nó cung cấp thông tin bổ xung cho Angular Component và giúp định nghĩa Class này như một Angular Component. Metadata được định nghĩa bởi một Decorator. Một decorator có thể hiểu đơn giản là phương thức thêm Metadata vào Class.​​

Các tạo component bằng angular CLI:
cmd: tại thư mục dự án:

ng g c tenComponent

Gọi component demo hiển thị trên giao diện bằng cách mở app.component.html thêm

<app-demo></app-demo>