Bài 4: Directive trong angular

2023-06-08 15:10:22

Tìm hiểu về các Directive cơ bản

 • Directive giúp chúng ta thao tác với View. Một directive là một class, chúng ta tạo ra sử dụng @Directive nó chứa metadata và logic thao tác trên DOM.​

 • View được tạo ra bởi Angular sử dụng template metadata được định nghĩa trong Component. Các template là động và được chuyển đổi sử dụng directive.

Các loại Directive trong Angular:​

 • Component Directives: được sử dụng trong lớp chính. Chúng chứa chi tiết về cách Component nên được xử lý, khởi tạo và sử dụng trong thời gian chạy​

 • Structural Directives bắt đầu bằng ký tự *​

  • *ngIf​

  • *ngSwitch​

  • *ngFor​

 • Attribute Directives là các directive được sử dụng như một thuộc tính của thẻ HTML​

  • ngClass​

  • ngStyle​

*ngIf Directive​ :

*ngSwitch​

*ngFor​

ngClass​

ngStyle​