Bài 5: Data binding

2023-06-09 15:27:16

Giới thiệu Data Binding

  • Data binding là cơ chế lấy dữ liệu từ trong component và đưa ra view và có thể ngược lại. Data Binding đã có từ AngularJS, Angular 2

  • Để bind dữ liệu ra view, ta sử dụng cặp ngoặc nhọn {{ten_bien}}. ten_bien chính là tên biến bạn đặt phía bên trong file component.ts​

Giới thiệu One-way data binding​

  • hỗ trợ cho phép ta có thể bind thành phần UI trong layout tới data source trong ứng dụng sử dụng một định dạng khai báo thay vì phải lập trình.​


Property Binding

  • Là kỹ thuật liên kết dữ liệu 1 chiều, trong property binding chúng ta liên kết thuộc tính của phần tử DOM với trường thuộc tính được định nghĩa trong thành phần TypeScript. Trên thực tế Angular chuyển đổi nội suy chuỗi thành ràng buộc thuộc tính.​

  • <img alt="item" [src]="itemImageUrl">

  • Cho phép bạn liên kết giá trị cho thuộc tính của một phần tử nhằm thay đổi hành vi hoặc sự xuất hiện của nó​

Attribute binding

Được sử dụng để liên kết thuộc tính với view

Event bindings

  • Là khi ta liên kết sự kiện với phương thức điều khiển trên TypeScript, nhằm xử lý sự kiện đó​

<button (click)="onSave()">Save</button> 

sẽ phát ra một sự kiện khi chúng ta submit form và nó gọi phương thức updateForm từ component​