Bài 1: Hướng dẫn cài đặt oracle database 21c trên windows

2023-05-10 02:10:34

Hướng dẫn cài đặt oracle Database và SQL Developer

Oracle Database (thường được gọi là Oracle) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động theo mô hình khách chủ và được phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy vấn chính là PL/SQL.

Cài Đặt Oracle Database 21c trên Windows

Download:

Tải file từ google drive: WINDOWS.X64_213000_db_home.zip

Tải file từ oracle: Download oracle (Chú ý phải đăng ký tài khoản trước khi tải)

Cách cài đặt:

Sau khi tải file zip

Gải nén và tìm đến file exe

Nhấn chuột phải vào sau đó run as administrator:

Create and configure a single instance database -> Next

Server class -> Next

Enterprise Edition (1) > Next (2)

Use Virtual Account (1) > Next (2)

Oracle base khai báo đường dẫn D:\app\meno2\ (1) > Next (2)

General Purpose / Transaction Processing (1) > Next (2)

Global database name và Oracle system identifier (SID) khai báo orcl (1) > Next (2)

Tab Memory (1) > Bỏ check Enable Automatic Memory Management và khai báo bộ nhớ RAM tại Allocate memory (2)

File system (1) > Specify database file location khai báo đường dẫn D:\app\nemo2\oradata (2) > Next (3)

Bỏ check Register with Enterprise Manager (EM) Cloud Control > Next

Check Enable Recovery (1) > File system (2) > Recovery area location khai báo đường dẫn D:\app\oracle\recovery_area (3) > Next (4)

Use the same password for all accounts (1) > Khai báo Password và Confirm password (2) vd Admin123 > Next (3)

Kiểm tra OracleOraDB19Home1TNSListener và OracleServiceORCL đang Running

Đặt lại password cho user system

Dowload SQL Developer

Tải nè

Cài đặt sql developer

Giải nén và chạy file sqldeveloper.exe