Bài 1 Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình react-native

2023-04-21 02:48:54

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển ứng dụng mobile đa nền tảng.

Cài đặt nodejs

Link dowloads Downloads: https://nodejs.org/en/download/

Yêu cầu nodesjs của bạn phiên bản lớn hơn 14

Cài đặt ? Cứ next nhé

Kiểm tra xem đã cài node thành công chưa bằng cách

Bật cmd : node -v

Cài đặt môi trường phát triển android

Mở SDK Platforms:

Tích chọn như hình

Apply để tải về nhé

Trình quản lý máy ảo đi kèm Android Studio có tên là Android Virtual Device Manager, mở công cụ này nên bằng cách truy cập vào menu: tools > Android > AVD Manager

Cấu hình biến môi trường ANDROID_HOME:

  1. Open the Windows Control Panel.
  2. Click on User Accounts, then click User Accounts again
  3. Click on Change my environment variables
  4. Click on New... to create a new ANDROID_HOME user variable that points to the path to your Android SDK:

Cấu hình biến môi trường JAVA_HOME:

Download JDK Tải và cài đặt jdk 11 trở lên:

Link JDK 11 bản ngoài

Cài đặt file exe cứ next nhé

Tiếp theo thêm JAVA_HOME

Cài đặt react-native:

Tạo thư mục chứa dự án của bạn và mở cmd tại thư mục dự án sau đó sử dụng câu lệnh

npx react-native@latest init AwesomeProject

Để Tạo dự án (trong đó AwesomeProject là tên dự án của bạn)

Bước tiếp theo CD vào dự án của bạn vidu: cd AwesomeProject

Chạy câu lệnh sau để chạy dự án:

npx react-native run-android

Kết Quả: