Bài 1 Giới Thiệu TypeScript và cài đặt môi trường

2023-04-18 02:23:02

Phần I. Giới thiệu về typescript

  • Typescript là một ngôn ngữ mã nguồn mở được Microsoft phát triển​
  • Typescript là phên bản nâng cao của javascript vì nó được bổ sung những kiểu chọn tĩnh và các lớp đối tượng.​
  • TypeScript có thể sử dụng để phát triển ứng dụng chạy phía client và phía server.​
  • TypeScript hỗ trợ phát triển các dự án quy mô lớn, tương thích với nhiều trình duyệt và có thể phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau​
  • TypeScript (.ts) được biên dịch ra javascript (.js).

Phần II. Cài đặt môi trường phát triển

  • Cài đặt Nodejs:

Truy cập vào địa chỉ https://nodejs.org/en/download

Chọn phiên bản thích hợp

Tiến hành cài đặt cứ next nhé:

Kiểm tra xem đã cài đặt thành công chưa bằng cách :

CMD: node-v

  • Cài đặt TypeScript:

Cài đặt TypeScript sử dụng npm

ở màn hình command gõ lệnh sau: npm install –g typescript

  • Khởi tạo chương trình typescript đầu tiên: